Torah
New Lessons

Teacher Title Actions
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: המאירי אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: מהרי”ל אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: משיבי אשכנז (נודע ביהודה, חת”ם סופר, רבי עקיבא איגר) אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: תשב”ץ אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: נושאי כלים אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: שלחן ערוך ורמ”א אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין אישים ושיטות בפוסקים: ציץ אליעזר אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
-1 -1 אשכנזים, ספרדים—עד מתי? ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
רחל שפרכר פרנקל רחל שפרכר פרנקל לימוד זכות ומנעד הלגיטימיות ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרב בני לאו הרב בני לאו ״מוטב יהיו שוגגים״ – שימוש בכלל וגבולותיו ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז