Torah
כללי

Teacher Title Actions
הרב דוד ביגמן הרב דוד ביגמן ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – שלוש גישות בראשונים לאמת ההלכתית הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב מברהטו סולומון הרב מברהטו סולומון ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – בין מסורת העדה לבין ההלכה הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב שרון שלום הרב שרון שלום ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – בין מסורת העדה לבין ההלכה הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב יעקב ורהפטיג הרב יעקב ורהפטיג ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – בין מסורת העדה לבין ההלכה הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרבנית ד הרבנית ד"ר פנינה נויבירט ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – צדק חלוקתי בשיח ההלכתי בן זמנינו הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב ראם הכהן הרב ראם הכהן ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – מחוייבות להלכה בעולם של חופש הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב נחום רבינוביץ הרב נחום רבינוביץ ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – שאלות ותשובות מהבנות הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב שלמה קסירר הרב שלמה קסירר ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – הלכה שיסודה המדעי התערער הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב שלמה קסירר הרב שלמה קסירר ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – האם קיימת רק אמת הלכתית אחת? נפקא מינות למעשה הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד
הרב בני לאו הרב בני לאו ימי ההלכה בנשמת תשע”ד – חדש אסור מן התורה הלכה (כללי)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ד